Regulamin świadczenia usługi medycznej całodobowego monitoringu położniczego drogą elektroniczną

Data opublikowania: 22.11.2021 r

I. Definicje

Abonament
okresowe prawo do otrzymania Usługi Medycznej wybrany przez Pacjentkę.
Aplikacja
aplikacja Carebits na urządzenia mobilne, służąca do zdalnego wykonywania badań kardiotokograficznych (KTG) oraz przesyłania ich zapisów do Centrum Monitoringu Położniczego w celu świadczenia Usługi Medycznej na rzecz Pacjentki.
Autoryzacja zapisu KTG
sprawdzanie oraz potwierdzenie przez personel medyczny Centrum Monitoringu Położniczego Carebits (dalej CMP CB) poprawności interpretacji zapisu KTG który został przeanalizowany przez komputerowy system nadzoru położniczego.
Badanie
badanie kardiotokograficzne (KTG), wykonywane w ramach Usługi Medycznej samodzielnie przez Pacjentkę lub z pomocą osoby prowadzącej ciążę, z wykorzystaniem Systemu KTG Sigmafon. Badanie polega na równoczesnym zapisie akcji serca płodu (FHR) oraz czynności skurczowej mięśnia macicy (TOCO). Czas zapisu akcji serca płodu (FHR) oraz czynności skurczowej mięśnia macicy (TOCO) to co najmniej 30 minut.
Cennik
cennik Usługi Medycznej udostępniany Pacjentce przed zawarciem Umowy lub udostępniony na stronie internetowej https://www.carebits.pl.
Centrum Monitoringu Położniczego (lub CMP)
Całodobowa jednostka medyczna spółki Carebits, zatrudniająca doświadczony, dyplomowany personel medyczny do autoryzacji zapisów KTG.
Dane logowania
dane umożliwiające Pacjentce dostęp do Serwisu lub Aplikacji i służące celom identyfikacji przy świadczeniu Usługi Medycznej zawierające:
 • Login – e-mail Pacjentki
 • Hasło – jest generowane automatycznie w chwili rejestracji,
jest przesyłane na email. Pacjentka ma możliwość samodzielnej zmiany hasła. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków, w tym wielkich i małych liter, oraz zawierać co najmniej 1 cyfrę i 1 znak specjalny.
Infolinia
centrum informacyjne dedykowane Pacjentkom, działa pod numerem telefonu +48 22 308 03 00 (koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych) dostępne w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00. Infolinia prowadzona jest przez dyplomowane położne. Informacje udzielane są przez Infolinię w ramach Usługi Infolinii.
Instrukcja Obsługi
centrum informacyjne dedykowane Pacjentkom, działa pod numerem telefonu +48 22 308 03 00 (koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych) dostępne w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00. Infolinia prowadzona jest przez dyplomowane położne. Informacje udzielane są przez Infolinię w ramach Usługi Infolinii.
Instrukcja Obsługi
opis Systemu KTG Sigmafon, aplikacji Carebits, ich działania oraz schemat postępowania dla przeprowadzenia skutecznego zapisu Badania. Skrócona Instrukcja Obsługi w formie graficznej jest dołączana do opakowania Systemu KTG Sigmafon, a pełna wersja Instrukcji Obsługi jest dostępna do pobrania ze strony internetowej www.carebits.pl.
Interpretacja/Analiza
odczyt znaczenia wykresu badania KTG, przedstawiany w postaci liczbowej wartości poszczególnych zdarzeń podczas zapisu KTG.
Konto
indywidualne konto Pacjentki w Serwisie i Aplikacji, umożliwiające dostęp do wyników Badań i własnych danych osobowych.
Okres świadczenia Usługi medycznej
Czas trwania abonamentu: 2 tygodnie (w tym do 14 zapisów badań), 4 tygodnie (w tym do 28 zapisów badań), 8 tygodni (w tym do 56 zapisów badań). Pacjentka może przedłużyć okres świadczenia usługi medycznej wykupując kolejny abonament. Opcja przedłużenia okresu abonamentu dla pacjentek dostępna do 2 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu.
Lekarz/Położna
lekarz ginekolog lub położna prowadzący ciążę, z którymi Carebits sp. z o.o. ma podpisaną umowę na świadczenie usług w ramach realizacji Usługi medycznej.
Pacjentka
pełnoletnia kobieta w ciąży, która zawarła Umowę świadczenia Usługi medycznej, zaakceptowała Regulamin oraz podała swoje dane osobowe, spełniająca następujące warunki:
 • jest w ciąży od 30 tygodnia
 • jest w ciąży pojedynczej,
 • jest pod obserwacją swojego lekarza ginekologa lub położnej.
Regulamin
niniejszy regulamin.
Serwis
serwis pod adresem https://www.carebits.pl. prowadzony przez Carebits sp. z o.o. ul. Nowy Świat 57/59, lok. 12; 00-042 Warszawa NIP: 5252832211; Regon: 386763411
System KTG Sigmafon
profesjonalny cyfrowy, bezprzewodowy, certyfikowany kardiotokograf przeznaczony do długoterminowego monitorowania serca płodu, czynności skurczowej macicy oraz ruchów płodu wraz z oprogramowaniem sterującoretransmisyjnym z wykorzystaniem Aplikacji.
Usługa Medyczna
Usługa całodobowego monitoringu położniczego i Usługa Infolinii
Usługa Infolinii
usługa polegająca na dostępie do Infolinii, na której udzielane są porady z zakresu opieki okołoporodowej oraz działania marketingowe przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych I systemów łączności.
Usługa medyczna
a usługa monitoringu dobrostanu płodu za pomocą mobilnego Systemu KTG Sigmafon; dostarczenie zinterpretowanych, opisanych i autoryzowanych przez CMP CB wyników zapisów KTG; udostepnienie wglądu do własnych wyników badań oraz własnych danych osobowych.
Zamówienie
zamówienie Usługi medycznej świadczonej przez CMP CB. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem strony www.carebits.pl.. W uzasadnionych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez Infolinię.

II. Podstawa prawna

Regulamin został przygotowany z uwzględnieniem następujących aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz.123) – dalej jako „u.ś.u.d.e.”;
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190);
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG);
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) – dalej jako „u.p.k.”;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756)

III. Oświadczenia

 1. Pacjentka korzystając z Usług Medycznych jest świadoma, że:
  • korzystając z Usług Medycznych akceptuje treść Regulaminu;
  • utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Pacjentce treści związanych z świadczeniem Usług Medycznych następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
  • W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji, że Pacjentka może wymagać udzielenia natychmiastowej pomocy oraz informacji o miejscu przebywania Pacjentki, CMP CB, realizując obowiązek niesienia pomocy, może udzielić Pacjentce pomocy przekazując niezbędne informacje służbom ratunkowym oraz medycznym;
  • zapis KTG wskazuje stan zdrowia płodu na moment wykonania badania, nie zastępuje nadzoru osoby prowadzącej ciążę i bezpośredniej konsultacji z lekarzem czy położną;
  • niezależnie od wyników Badania, pacjentka w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zaniepokojenia, symptomów itd., musi niezwłocznie skonsultować się z osobą prowadzącą ciążę;
  • usługa medyczna jedynie wspomaga monitoring stanu zdrowia płodu i nie zastępuje badań kontrolnych, są one bowiem niezbędne;
  • niektóre składniki żelu używanego przy wykonywaniu badania Systemem KTG Sigmafon, dostarczonego Pacjentce przez CMP CB mogą powodować reakcje alergiczne. Przed wykonaniem Badania Pacjentka jest zobowiązana zapoznać się z pełną wersją Instrukcji Obsługi znajdującą się na stronie https://www.carebits.pl.
  • za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych, szczególnie dotyczących osób trzecich, wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjentce;
  • pacjentka ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług Medycznych w sposób niezgodny lub sprzeczny z niniejszym regulaminem;
  • Carebits sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone podmiotom trzecim, zaistniałych w wyniku korzystania przez Pacjentkę z Usług Medycznych w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  • Carebits sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług Medycznych, będące następstwem okoliczności za które Carebits sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności oraz powstałych wskutek działania siły wyższej,
  • Carebits sp. z o.o. nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które CMP CB ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa;
  • Carebits sp. z o.o. nie odpowiada za podanie przez Pacjentkę nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji, które to mogą uniemożliwić świadczenie Usług Medycznych w sposób prawidłowy.
 2. Zawierając Umowę Pacjentka oświadcza, że na dzień w którym wybrała rozpoczęcie świadczenia Usługi medycznej, spełnia ona wymogi wskazane w definicji „Pacjentki” zawartej w Regulaminie.
 3. Jeśli połączenie z Infolinią lub CMP CB nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjentki pogarsza się, Pacjentka zobowiązana jest niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Carebits sp. z o.o. świadczy na rzecz Pacjentki Usługę medyczną drogą elektroniczną.
 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) u.ś.u.d.e., niedozwolone jest dostarczanie przez Pacjentkę treści o charakterze bezprawnym w ramach korzystania z usług Carebits sp. z o.o., Carebits sp. z o.o. nie odpowiada za treści o charakterze bezprawnym dostarczane przez Pacjentkę za pomocą Usługi medycznej świadczonej lub udostępnionej przez Carebits sp. z o.o.
 3. Korzystanie z Usługi medycznej przeznaczone jest wyłącznie Pacjentce oraz służy monitorowaniu stanu zdrowia jej płodu.
 4. Niedozwolone jest przekazywanie osobom trzecim Systemu KTG Sigmafon lub danych logowania, bądź innych danych służących do korzystania z Usługi medycznej. Powyższe działania mogą skutkować zaprzestaniem świadczenia Usługi medycznej przez CMP CB.
 5. Regulamin Pacjentka może utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: https://www.carebits.pl.
 6. Carebits sp. z o.o. może rozwijać Usługę medycznej, tj. rozbudowywać i zmieniać funkcjonalność Usługi medycznej, jak też dodawać nowe usługi. Rozwój Usługi medycznej, jak i dodanie nowych usług przez Carebits sp. z o.o. w zakresie, w jakim nie zawarto jeszcze Umowy, nie wymaga zgody Pacjentki.
 7. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi medycznej wymagane jest wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie przez Pacjentkę niniejszego Regulaminu, Cennika w ramach wybranego Abonamentu oraz Polityki prywatności dostępnych na stronie https://www.carebits.pl.

V. Warunki techniczne korzystania z Usługi medycznej wraz z telefonem

 1. Korzystanie z usługi medycznej musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z Systemem Carebits:
  • Smartfon lub tablet z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Android lub iOS;
  • w przypadku korzystania z Usługi medycznej na urządzeniach mobilnych z systemem Android wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji medycznej dostępnej w serwisie Google Play; z systemem iOS wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji medycznej dostępnej w serwisie App Store;
  • aktywny adres e-mail.
 2. Celem zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usługi oraz przesyłu danych, komunikacja jest szyfrowana.
 3. Pacjentka ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usług, wynikające z problemów z łączem lub zasięgiem sieci internet w miejscu korzystania z usług przez Pacjentkę oraz innymi problemami technicznymi niezależnymi od Carebits sp. z o.o.;

VI. Realizacja Usługi medycznej

 1. Celem skorzystania z Usługi medycznej Pacjentka na stronie internetowej https://www.carebits.pl dokonuje samodzielnej rejestracji, wybiera Abonament, dokonuje wyboru sposobu dostawy, składa Zamówienie oraz dokonuje opłaty za wybrany okres świadczenia Usługi medycznej.
 2. Aktywacja konta Pacjentki odbywa się poprzez przesłanie hasła dostępu do Aplikacji i Serwisu na adres e-mail podany przez Pacjentkę przy rejestracji.
 3. Po zalogowaniu do Serwisu Pacjentka może zweryfikować swoje dane podane przy rejestracji, w tym ma możliwość ich korekty i/lub uzupełnienia oraz zmiany hasła. W tym celu Pacjentka może również skontaktować się z Infolinią lub dokonać zgłoszenia na adres mailowy office@carebits.pl.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie przez Pacjentkę oferty zawarcia umowy dotyczącej świadczenia Usługi medycznej na warunkach określonych w danym Regulaminie.
 5. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Carebits sp. z o.o. Przyjęcie Zamówienia przez Carebits sp. z o.o. jest potwierdzane wiadomością e-mail wysłaną na adres e- mail podany przez Pacjentkę przy rejestracji.
 6. Carebits sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, do momentu przyjęcia Zamówienia, do odmowy zrealizowania Zamówienia w szczególności z uwagi na wyczerpanie dostępnych Systemów KTG Sigmafon lub z innej uzasadnionej przyczyny. W takim przypadku Carebits sp. z o.o. poinformuje Pacjentkę o odmowie realizacji Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwróci Pacjentce wpłacone przez nią środki pieniężne.
 7. Pacjentka w ciągu maksymalnie 48 godzin od dnia opłaty (zaksięgowania opłaty) otrzyma kurierem System KTG Sigmafon (w weekendy i święta termin doręczenia może się wydłużyć). Dokonując Zamówienia Pacjentka może wybrać inny termin doręczenia Systemu KTG Sigmafon. W przypadku opóźnienia w dostawie z winy Carebits sp. z o.o. następuje automatyczne przedłużenie Abonamentu o okres zawinionego opóźnienia.
 8. Datą początku świadczenia Usługi medycznej jest data odbioru Systemu KTG Sigmafon przez Pacjentkę od kuriera.
 9. Pacjentka, od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Carebits sp. z o.o., może korzystać z Usługi Infolinii. Infolinia nie udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654). Kontakt lub próba kontaktu z Infolinią nie mogą zastąpić lub opóźniać ewentualnej konsultacji medycznej lub, w sprawach tego wymagających, kontaktu z pogotowiem ratunkowym pod nr 112.
 10. Warunkiem realizacji Usługi medycznej jest poprawne, zgodne z instrukcją oraz filmem szkoleniowym, wykonanie Badania przez Pacjentkę za pomocą Systemu KTG Sigmafon w czasie nie krótszym niż 30 minut.
 11. Datą zakończenia świadczenia Usługi medycznej jest data określona w wybranym Abonamencie, chyba że Pacjentka przedłuży Okres świadczenia Usługi medycznej w oparciu o kolejny Abonament.
 12. Na 3 dni przed upływem wykupionego Okresu świadczenia Usługi medycznej zgodnie z wybranym Abonamentem Pacjentka otrzyma powiadomienie drogą e-mailową i/lub telefoniczną o zbliżającym się terminie zakończenia Okresu świadczenia Usługi medycznej i konieczności zwrotu sprzętu. W ciągu 5 dni od zakończenia Okresu świadczenia Usługi medycznej Infolinia skontaktuje się z Pacjentką w celu umówienia kuriera, któremu Pacjentka będzie zobowiązana wydać kompletne urządzenie KTG Sigmafon. Jeżeli Pacjentka wybrała odbiór osobisty przy Zamówieniu zwrot sprzętu powinien być dokonany w taki sam sposób. W przypadku braku zwrotu urządzenia KTG Sigmafon w terminie, po upływie 5 dni roboczych od momentu zakończenia Okresu świadczenia Usługi medycznej, Carebits sp. z o.o. ma prawo zacząć naliczać opłatę za dalsze korzystanie ze sprzętu w wysokości 40 złotych brutto za każdy dzień. Opłata może być naliczana maksymalnie przez okres 2 miesięcy. Świadczenie Usługi medycznej ustanie w terminie upływu Okresu świadczenia Usługi medycznej.

VII. Sposób korzystania z Usługi medycznej

 1. Samodzielne Badania muszą odbywać się zgodnie z Instrukcją Obsługi oraz filmem szkoleniowym dostępnym na stronie internetowej https://www.carebits.pl.
 2. Pacjentka może wykonać co do zasady jedno Badanie w ciągu dnia – szczegóły wynikają z wybranego Abonamentu. Jeżeli Badanie zostanie wykonane w sposób nieprawidłowy, Pacjentka może zostać poproszona przez CMP CB o ponowne wykonania Badania. Opłata za powtórne wykonanie Badania nie będzie naliczana.
 3. Jeżeli Pacjentka otrzyma wyraźne zalecenia medyczne od swojego lekarza prowadzącego ciążę lub od swojej położnej do wykonywania Badania KTG częściej niż raz w ciągu dnia i jeżeli Pacjentka poinformuje CMP CB o tych zaleceniach, opłata za powtórne wykonanie Badania nie będzie naliczana.
 4. Prawidłowe Badanie musi trwać co najmniej 30 minut od momentu wciśnięcia START.
 5. Przez cały okres wykonywania Badania Pacjentka musi znajdować się w miejscu posiadającym stały zasięg do bezprzewodowej sieci Internet, w tym np. poprzez sieć WiFi. W przeciwnym razie Usługa medyczna może nie być świadczona prawidłowo, co może polegać w szczególności na niemożliwości wykonania Badania. Przed wykonaniem Badania Pacjentka powinna zapoznać się z Instrukcją Obsługi.
 6. Każdorazowo po poprawnie przeprowadzonym badaniu zapis KTG w formie graficznej oraz komputerowej interpretacji wysyłany jest na podany przy rejestracji adres e-mail Pacjentki.
 7. Zapisy komputerowej interpretacji wykonanych Badań są przesyłane do CMP w celu Autoryzacji zapisu KTG przez personel medyczny. Autoryzowana Interpretacja (Autoryzacja zapisu KTG) jest wysyłana do Pacjentki w postaci wiadomości w Aplikacji oraz SMSem. Powiadomienie o pojawieniu się w Aplikacji autoryzowanego zapisu KTG wysyłane jest w formie wiadomości systemowej aplikacji medycznej oraz SMSem wraz z danymi położnej dokonującej interpretacji.
 8. Autoryzacja zapisu KTG przesłana do Pacjentki może zawierać komunikaty dotyczące: jakości zapisu KTG, występowania odstępstw od norm i/lub anomalii, jakości zapisu KTG, konieczności wykonania ponownego badania, ewentualnych problemów technicznych lub prośbę o kontakt z Infolinią.
 9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek stanów ostrzegawczych, alarmowych lub zagrożeniowych CMP CB skontaktuje się z Pacjentką telefonicznie. Kadra medyczna CMP przeprowadzi rozmowę z Pacjentką celem doprecyzowania i/lub ustalenia przyczyn wystąpienia odstępstw od parametrów wzorcowych oraz może zlecić natychmiastowy kontakt z pogotowiem ratunkowym. W sytuacji, gdy skontaktowanie się z Pacjentką telefonicznie będzie niemożliwe, CMP podejmie próbę kontaktu z osobą kontaktową dla nagłych wypadków pod numerem podanym przez Pacjentkę przy rejestracji (o ile został podany). Konsultacja z Centrum Monitoringu Położniczego nie zastępuje wizyty osoby prowadzącej ciążę, jednakże może przybliżyć prawidłowość odczytów i przyczyny zdarzenia. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia Pacjentka powinna niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki medycznej.
 10. Każda zautoryzowana interpretacja Badania jest dostępna do wglądu po zalogowaniu się przez Pacjentkę w Aplikacji.
 11. Każde zinterpretowane i autoryzowane Badanie może być udostępnione przez Pacjentkę Lekarzowi/Położnej w Aplikacji pod podaniu przy rejestracji kodu lekarza. Pacjentka może również udostępnić swojemu lekarzowi lub położnej zapis KTG w formie graficznej oraz komputerowej interpretacji przesłany na jej adres email
 12. Średni czas oczekiwania na autoryzowaną interpretację zapisu Badania wynosi do 30 minut. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia problemów z przesyłem danych z winy operatora telekomunikacyjnego.
 13. Usługa medyczna świadczona jest 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Carebits sp. z o.o. zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia Usługi medycznej podczas przeprowadzenia prac konserwacyjnych, o czym Carebits sp. z o.o. będzie informował co najmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem; nie dotyczy to zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej.
 14. Jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu mechanicznemu np. uległo zalaniu czy upadkowi należy skontaktować się z Infolinią i skonsultować się, czy konieczna jest profesjonalna kontrola tego urządzenia. Pacjentka może zgłosić uszkodzenie urządzenia przesłanego do wykonania usługi medycznej na adres email: office@carebits.pl.
 15. Zgłoszenie Pacjentki dotyczące uszkodzenia mechanicznego zostanie rozpatrzone natychmiast po jego przyjęciu.

VIII. Płatność za Usługę medyczną

 1. Usługa medyczna jest płatna, oprócz zapisów w celach testowych. Opłata jest pobierana przez Carebits sp. z o.o., za pomocą serwisu PayU lub innych, zgodnie z Cennikiem podanym w PLN udostępnionym Pacjentce oraz wybranym Abonamentem. Dostępne sposoby płatności są określone na stronie https://www.carebits.pl.
 2. Każda Pacjentka, która nabyła abonament „do końca ciąży”, poprzez stronę Carebits.pl, może korzystać bez dopłat z usługi do czasu rozwiązania, bez względu na to jak bardzo przedłuży się czas rozwiązania ciąży.
 3. W przypadku wcześniejszego zakończenia korzystania z usługi telemedycznego KTG Sigmafon Carebits, bez względu na wykupiony pakiet, nie przysługuje zwrot wpłaconych środków, wynikający z różnicy czasu faktycznego korzystania z usługi i opłaconego abonamentu.

IX. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Pacjentka ma prawo odstąpić od Umowy świadczenia Usługi medycznej w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyn.
 2. Pacjentka może odstąpić od Umowy świadczenia Usługi medycznej poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres email office@carebits.pl lub listownie na adres ul. Nowy Świat 57/59 lok.12, 00-042 Warszawa. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z stosownymi pouczeniami do znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 3. Po wykonaniu przez Pacjentkę prawa odstąpienia od Umowy Carebits sp. z o.o. niezwłocznie wyśle Pacjentce potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu drogą e-mailową.
 4. Odstąpienie od umowy zostanie rozpatrzone przez Carebits sp. z o.o. w terminie do 14 dni, a o decyzji i sposobie rozliczenia Carebits sp. z o.o. poinformuje Pacjentkę drogą e-mailową.
 5. Na wyraźne żądanie Pacjentki świadczenie Usługi medycznej może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Jeżeli Pacjentka wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 21 ust. 2 u.p.k., ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

X. Reklamacja

 1. Pacjentka może zgłosić reklamację co do udzielonej Usługi medycznej:
  • telefonicznie poprzez Infolinię pod numerem telefonu +48 22 308 03 00 (koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych), w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 :00 – 22:00;
  • drogą e-mail pod adresem: office@carebits.pl;
  • pisemnie pod adresem Carebits sp. z o.o. ul. Nowy Świat 57/59 lok.12, 00-042 Warszawa.
  • Reklamacja Pacjentki zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
  • Wynik reklamacji zostanie przekazany Pacjentce w formie wiadomości e-mail.
 2. Rozpatrzenie reklamacji może nastąpić w drodze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania są dostępne m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej do rozstrzygania sporów online (ODR), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Pacjentka ma prawo do dochodzenia roszczeń również na drodze sądowej. Właściwość sądowa do dochodzenia roszczeń ustalana jest według okręgu, gdzie Carebits sp. z o.o. ma siedzibę.

XI. Polityka ochrony danych osobowych

 1. Polityka ochrony danych osobowych jest opisana w dokumencie Polityka Prywatności Carebits na stronie https://www.carebits.pl.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści są chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Pacjentka zobowiązuje się do wykorzystywania tych treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
 2. Carebits sp. z o.o. może jednostronnie zmienić Regulamin, w szczególności w przypadku zmiany dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość lub w przypadku wprowadzenia nowych usług lub modernizacji i zmian w usługach już świadczonych.
 3. Pacjentki, których Umowy są w realizacji będą informowane na bieżąco o zmianach w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązane nowymi postanowieniami, o ile nie wypowiedzą zawartej Umowy w ciągu 14 dni od momentu przesłania informacji o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.