Polityka prywatności

Data opublikowania: 08.10.2020 r

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Jeśli jesteś naszą pacjentką, Administratorem Twoich danych jest Carebits sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-042 , ul. Nowy Świat 57/59 lok. 12, KRS 0000854897 , NIP 5252832211 , REGON 386763411 , wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr księgi 000000231223 , będąca podmiotem medycznym świadczącym Usługę Medyczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.carebits.pl (dalej: Administrator);

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Carebits sp. z o.o. możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: office@carebits.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem: https://www.carebits.pl oraz poprzez infolinię 22 308 03 00.

Jakie jest źródło pozyskiwania moich danych?

Większość danych podajesz nam sama poprzez formularz kontaktowy/rejestracyjny oraz/lub rozmowę telefoniczną z naszą Infolinią. Jeżeli korzystasz z naszych usług w ramach abonamentu medycznego udostępnianego Ci przez podmiot medyczny współpracujący z Carebits sp. z o.o., objęcie opieką położniczą i przekazanie Twoich danych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Carebits sp. z o.o. a podmiotem współpracującym.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Carebits moich danych osobowych?

W celu rejestracji w Systemie potrzebujemy: imię, nazwisko, nr telefonu, email, adres, datę urodzenia, tydzień ciąży, termin porodu, adres zamieszkania. Podczas świadczenia usług tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie pozyskane informacje, przede wszystkim zapisy badań KTG, ale też mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach, chorobach lub inne istotne dane które zbieramy jeżeli są one niezbędne do postawienia diagnozy. Do wysyłki komunikacji systemowej takiej jak rejestracja, wyniki badań czy marketingowej potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu – wtedy będziemy mogli w odpowiedni sposób personalizować nasze komunikaty. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich nam udzieliłaś podczas współpracy z Carebits. Mogą to być np. Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, wiek, miejscowość). Zapewniamy jednak, że nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej – dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.

W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe:

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia w celu rejestracji w Systemie, udostępnienia możliwości logowania w Systemie, personalizacji odpowiedzi na wszelkie pytania zadawane za pośrednictwem narzędzi kontaktowych na stronie www.carebits.pl Art. 6 ust. 1 lit. c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
Prowadzenie I przechowywanie dokumentacji medycznej Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ
Poprawy jakości naszej usługi - jest to dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania abonamentu lub jego wygaśnięciu możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyś mogła poinformować nas co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Ciebie uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.
Prowadzenia marketingu drogą telefoniczną lub mailową; Prowadzenia badań naukowych i statystycznych; art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. a, j RODO
Ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy; art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. f RODO
Zawarcia i realizacja umowy o świadczeniu usługi medycznej droga elektroniczną, polegającej na wykonywaniu badań za pomocą mobilnego Systemu KTG Sigmafon a także na użytkowaniu aplikacji mobilnej Carebits art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h
Świadczenia usługi medycznej monitoringu stanu zdrowia płodu za pomocą mobilnego Systemu KTG Sigmafon art. 9 ust. 2 lit. h RODO
Interpretacji zapisów badań KTG przez komputerowy system nadzoru położniczego, autoryzacja komputerowej interpretacji przez położne lub lekarzy oraz udostępnianie analizy pacjentce wraz z poradnictwem poprzez Infolinię art. 9 ust. 2 lit. h RODO
Możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą działalności Carebits i spółek współpracujących taką jak oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce ciążowej. Możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail lub/oraz numer telefonu – wtedy możesz otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące art. 6 ust. 1 lit. f oraz z art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Przetwarzania danych dotyczących Twojej osoby pozyskanych w trakcie współpracy z Carebits w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami o Tobie. Celem takiego przetwarzania Twoich danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do Ciebie komunikatów do Twoich potrzeb; art. 6 ust. 1 lit. f oraz z art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu;
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.
art. 6 ust. 1 lit. c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f RODO

Zasady profilowania

Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie tworzyć profile preferencji naszych pacjentek i tym samym dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. zapewnienie Tobie odpowiedniej dostępności usług). Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez infolinię lub stronę internetową.

Komu są przekazywane moje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy bardzo dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji, szczególnie w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych udzielonymi zgodami lub określonych przepisami prawa, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz spółki Carebits usługi w zakresie wsparcia informatycznego, agencjom reklamowym, audytorom zewnętrznym. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Carebits w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej na terenie Polski;
 • dostawcom usług zaopatrujących Carebits w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie opieki położniczej oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym);
 • dostawcom usług wspierających Carebits w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail);
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Carebits w dochodzeniu należnych roszczeń;
 • osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną pomiędzy Carebits a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszą pacjentką i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłaś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z usługi medycznej świadczonej przez Carebits jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjentki z wykorzystaniem jej danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową świadczenia usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usługi medycznej Carebits i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez infolinię czy stronę internetową.

Informacja o rejestracji rozmów telefonicznych

 • Rejestracja rozmów telefonicznych odbywa się w godzinach pracy Infolinii, służy bezpieczeństwu i ulepszanie jakości obsługi Pacjentek, rejestrowane są wszystkie rozmowy wychodzące i przychodzące;
 • Przed rozpoczęciem nagrywania rozmowy telefonicznej rozmówca jest informowany o nagrywaniu rozmów. Jeżeli rozmówca nie wyraża zgody na nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia;
 • Rejestrowanie rozmów jest realizowane ze względu na prawnie uzasadniony interes podmiotu medycznego celem umożliwienia jednoznacznego ocenienia rozmowy w zakresie jej toku w potencjalnych sytuacjach wątpliwych pomiędzy Administratorem a Pacjentką oraz w celu kontroli udzielania informacji przez pracowników;
 • Nagrania przechowywane są przez okres 12 miesięcy. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym. Zebrane rozmowy nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż wskazane powyżej, chyba, że przepisy prawa nakładają obowiązek ich wykorzystania w innych celach niż niniejszym Regulaminem.
 • Podczas rejestrowania rozmowy rejestrowane są wszelkie dane osobowe przekazywane przez rozmówcę;
 • Osoby, które zostały nagrane mają prawo wglądu do treści do swoich danych oraz prawo do ich korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pliki cookies – zasady przetwarzania

Strona internetowa https://www.carebits.pl wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware). Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Carebits, jak i podmioty trzecie, z którymi Carebits współpracuje. Możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na swoim urządzeniu końcowym przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Jakie mam prawa?

Carebits zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Carebits sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez infolinię czy stronę internetową. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, informacja o zmianach zostanie opublikowana na stronie internetowej https://www.carebits.pl